Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2023/24, w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty dni od 14 do 16 maja 2024r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

W dniach tych dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane
w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:

  1. dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  2. dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców, którzy przekazują informacje do kierownika świetlicy. Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa:
13 maja 2024r.

W dniach tych będzie możliwość skorzystania z obiadu. Odpłatność wynosi 7 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie internetowej szkoły.