Erasmus+ „2023/2024 Boost Your Mind!”

Mobilność edukacyjna  uczniów

Dokumentacja Rekrutacyjna

Erasmus + „2023/2024 Boost Your Mind!”

Mobilność edukacyjna uczniów

Dokumentacja Rekrutacyjna

Regulamin Wyjazdu Zagranicznego

 

I. Postanowienia ogólne

  1. W czasie wyjazdów grupowych w ramach wymiany uczestników obowiązuje Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku oraz Regulamin Wyjazdu Zagranicznego. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu zbiórki do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.
  2. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
  3. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów: zgoda rodziców na udział dziecka w projekcie, zgoda rodziców na wyjazd, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, karta informacyjna, karta EKUZ, ksero paszportu, itp. oraz pisemne potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Wyjazdu Zagranicznego.
  4. Uczestnicy wyjazdu muszą być do niego odpowiednio przygotowani: bagaż, ubiór, obuwie dostosowane do warunków pogodowych, paszport / dowód osobisty, legitymacja szkolna.
  5. Uczestnicy przelotu samolotem i ich rodzice/opiekunowie mają obowiązek zapoznania się z informacjami znajdującymi się na stronie lotniska i linii lotniczej.
  6. Uczestnicy wyjazdu stawiają się punktualnie o wyznaczonej godzinie na ustalone miejsce zbiórki.
  7. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za dowóz uczestnika na wyznaczone przez organizatora miejsce zbiórki w dniu wyjazd i bezzwłoczny odbiór w dniu powrotu. W przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu np. z lotniska, są zobowiązani do dostarczenia owej zgody na piśmie przed wyjazdem.
  8. Kierownikiem wyjazdu jest koordynator projektu.
  9. Opiekę nad uczestnikami wyjazdu sprawują wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele – w czasie podróży, podczas zajęć organizowanych przez szkołę goszczącą i podczas pobytu w hotelu.
  10. Uczestnik wyjazdu podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania poleceń.
  11. Podczas podróży uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, pilota i kierowców.
  12. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz w miejscach realizacji programu wycieczki m.in.: przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej, bhp.
  13. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju, nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
  14. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje zachowanie nie narażające bezpieczeństwa własnego i innych.
  15. Każdego uczestnika wyjazdu obowiązuje bezwzględny zakaz:
   • samowolnego oddalania się od grupy,
   • palenia papierosów, spożywania alkoholu i substancji psychoaktywnych w jakiejkolwiek postaci.
  1. Kierownik wyjazdu zastrzega sobie prawo do przerwania wyjazdu ucznia, który w rażący sposób narusza Statut Szkoły, w tym spożywa alkohol lub inne używki. W takim wypadku koordynator powiadamia rodziców, wzywa policję oraz informuje dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z miejsca zakwaterowania na swój koszt.
  2. W przypadku nagannego zachowania albo oddalenia się od grupy, opiekunowie mają prawo poinformować rodziców/prawnych opiekunów, którzy zobowiązani są do pokrycia całkowitych kosztów rozmowy telefonicznej. Za kontakty telefoniczne z opiekunem lub w przypadku telefonicznego kontaktowania się z zaginionymi uczestnikami, całkowite koszty połączeń telefonicznych ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
  3. Uczestnicy wyjazdów mają bezwzględny nakaz przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej w danym obiekcie i przebywania w tym czasie w miejscu wyznaczonym na nocleg.
  4. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje ustalony program i rozkład dnia.
  5. Uczestnicy wymiany mają obowiązek punktualnego stawiania się na wszelkie zbiórki, które wynikają z programu wymiany lub z poleceń opiekunów wymiany.
  6. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż, pieniądze, przedmioty wartościowe oraz wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
  7. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zgubienie pieniędzy oraz zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
  8. Za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialność ponoszą jego rodzice /opiekunowie prawni.
  9. Uczniowie mają obowiązek informowania opiekunów wymiany o problemach związanych ze swoim stanem zdrowia tj. schorzeniach, potrzebie przyjmowania leków oraz ich dawkowania. W przypadku takiej potrzeby uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
  10. Wszelkie, nawet najdrobniejsze problemy zdrowotne należy natychmiast zgłosić opiekunowi wymiany.
  11. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu, koszty wynikające z tej rezygnacji tj. zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp. ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
  12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu.

II. Postanowienia końcowe

  1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.
  2. W przypadkach spornych decyzje podejmuje komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły, koordynatora i co najmniej jednego nauczyciela realizującego projekt.
  3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu, Dyrekcji szkoły oraz na szkolnej stronie internetowej.

Skip to content