Erasmus+ Say YES to ICT tools – new technology in education

Erasmus + Say YES to ICT tools – new technology in education

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

 “Say YES to ICT tools – new technology in education”

REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej,

  KA122-SCH – projekty krótkoterminowe

 

 § 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników oraz zasady uczestnictwa w mobilnościach edukacyjnych w ramach realizacji projektu: “Say YES to ICT tools – new technology in education”, finansowanego ze środków programu ERASMUS+.
 2. Głównym celem projektu jest podwyższenie kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej poprzez zdobycie nowych doświadczeń, poznanie innowacyjnych metod i form pracy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych jak również poszerzenie kontaktów zawodowych nauczycieli na płaszczyźnie międzynarodowej, poprawa ich kompetencji językowych oraz zwiększenia poczucia własnej wartości i satysfakcji z pracy.
 3. W odniesieniu do zdiagnozowanych obszarów, wymagających poprawy, opracowano szczegółowy plan działań, pozwalający na doskonalenie zawodowe 8 nauczycieli:
 • udział w kursie metodycznym „There Is an App for That! Exploring the Best Apps for Teaching and Student Learning”, którego organizatorem jest EUROPASS Teacher Academy (Florencja, Włochy) – 4 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni
 • Job Shadowing – obserwacja  pracy nauczycieli Colegiul Pedagogic “Vasile Lupu” której celem jest poszukiwanie rozwiązań, które unowocześniają oraz poprawiają jakość pracy naszej placówki – skupienie się w sposób szczególny na rozwiązaniach cyfrowych, w oparciu o które prowadzony jest proces nauczania-uczenia się w szkole partnerskiej, w związku z tym, że szkoła ta podejmuje działania z zakresu przygotowania swoich uczniów do zdobycia certyfikatu w ramach programu ECDL (European Computer Driving License) (Iaşi, Rumunia) – 4 nauczycieli; czas trwania mobilności: 5 dni
 1. Zdobyte doświadczenia i nabyte kompetencje zostaną włączone do strategicznego planu rozwoju szkoły.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin, na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.
 2. Kryteria brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego:
 • motywacja do wzięcia udziału w mobilności,
 • zaangażowanie w realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację zadań wychowawczych, konkursów wiedzy przedmiotowej, pracę na rzecz uczniów,
 • potrzeba rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych, innowacyjnych metod pracy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu,
 • chęć wdrożenia nowych metod do praktyki szkolnej oraz dzielenia się nowymi umiejętnościami i wiedzą z innymi nauczycielami w szkole i środowisku lokalnym,
 • stopień znajomości języka angielskiego oraz umiejętności z zakresu IT na poziomie umożliwiającym efektywny udział w wybranej mobilności:
  • poziom języka angielskiego – B2
  • umiejętności z zakresu IT – średniozaawansowane
 • dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane.

4. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedkładają do koordynatora projektu wypełnioną ankietę rekrutacyjną (załącznik nr 1 do regulaminu) – w formie papierowej lub elektronicznej na adres: edyta.michalak@sp2sanok.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 23.04.2022 roku.

 

§ 3. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA REKRUTACJI

 1. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie wszystkim nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin  w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku
 2. Rekrutacja będzie obejmowała następujące etapy i zostanie przeprowadzona oddzielnie na każdą z aktywności uwzględnionych w projekcie:
 • ogłoszenie o naborze do projektu – działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji umieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna),
 • powołanie przez Dyrektora Szkoły komisji rekrutacyjnej, w skład której wejdą: koordynator projektu (autor), dyrektor szkoły i reprezentant grona pedagogicznego,
 • ocena wniosków przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • sporządzenie protokołu z pracy komisji rekrutacyjnej,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji – informacja zostanie przekazana wszystkim wnioskującym drogą elektroniczną,
 • zawarcie umowy z uczestnikami projektu.

3. Spośród uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w kursach w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.

4. Zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria rekrutacji.

5. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną deklarację uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.

 

§ 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W MOBILNOŚCI

 1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej, KA122-SCH – projekty krótkoterminowe). Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 3. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem – załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków finansowych uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty w całości.
 5. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej.
 6. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 3 do regulaminu).

 

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela dyrekcji szkoły oraz koordynatora.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+.

Ankieta rekrutacyjna do udziału w projekcie “Say YES to ICT tools – new technology in education”,

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

w ramach Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej,

  KA122-SCH – projekty krótkoterminowe

Nr projektu: KA122-SCH-BFF1E82F

Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie Say YES to ICT tools – new technology in education”,

realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

w ramach Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej,

  KA122-SCH – projekty krótkoterminowe

Nr projektu: KA122-SCH-BFF1E82F

 

 

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie: “Say YES to ICT tools – new technology in education” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.

Do dnia…………………………………………………… zobowiązuję się dokonać zwrotu przeznaczonych na moje szkolenie środków.

 

………………………………                                    ………………………………………

miejscowość i data                                                    czytelny podpis kandydata

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Uczestnik zobowiązuje się do:

 • udziału w szkoleniu przygotowującym do mobilności oraz zapoznania się z programem szkolenia / wizyty
 • regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;
 • terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;
 • tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu;
 • realizacji programu wizyty / kursu zgodnie z programem
 • podzielenia się wiedzą i zaprezentowania praktycznych sposobów jej wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej, poprzez prowadzenie lekcji otwartych, szkolenie Rady Pedagogicznej oraz udostępnianie materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowych metod. Planuje się również zapoznanie rodziców uczniów z nowatorskimi metodami, poprzez zaproszenie ich do udziału w lekcjach otwartych prowadzonych w oddziałach ich dzieci;
 • promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej;
 • godnego wypełniania swoich obowiązków na forum międzynarodowym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu “Say YES to ICT tools – new technology in education”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej, KA122-SCH – projekty krótkoterminowe, nr projektu: KA122-SCH-BFF1E82F jest

Szkoła Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zarządzana przez dyrektora Bartłomieja Mandzelowskiego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

 

…………………, dn…………………

……………………………

czytelny podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s 1. w celu realizacji projektu “Say YES to ICT tools – new technology in education” realizowanego  w ramach -Programu Erasmus+ AKCJA 1 w Edukacji Szkolnej, KA122-SCH – projekty krótkoterminowe, nr projektu:  KA122-SCH-BFF1E82F

…………………, dn…………………

……………………………

czytelny podpis

Skip to content