Innowacje i projekty

Rodzaj zajęć

Klasa / oddział

Autorzy / prowadzący

Język angielski „Przez gry i zabawy do nauki języka angielskiego”

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasa I – III) „GAME ZONE”

Innowacja dotyczy modyfikacji i rozszerzenia treści programowych z języka angielskiego na podstawie programu „Programy nauczania języka angielskiego dla I etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy 1-3).  Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M.Kondro, E. Piotrowska. Innowacja jest prowadzona w oparciu o podręcznik „Tiger & Friends”.

Autor innowacji: mgr Agnieszka Kopiec, mgr Anna Polańska

kl. III

Piotr Gorczyński

Agnieszka Kopiec

„W 9 miesięcy dookoła świata”

Innowacja pedagogiczna- międzyoddziałowa ,,W 9 miesięcy dookoła świata” dedykowana jest uczniom klas drugich.

Program wychodzi poza ramy programu nauczania w klasach I-III.

Celem innowacji jest wzbogacenie wiedzy uczniów na temat świata, kontynentów oraz państw, poznanie ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji. Rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami kulturowymi, wykształcenie akceptacji i tolerancji wobec innych narodów. Uczniowie poznają najciekawsze miejsca na świecie poprzez czynny udział w zajęciach. Odkrywają faunę i florę danego państwa, poznają podstawowe słowa w danym języku, próbują przysmaków pochodzących z różnych kuchni świata.

Autor mgr Kamila Kosztołowicz

kl. II

Kamila Kosztołowicz

„Rybki lubią pływać” – nauka pływania

Innowacją zostali objęci chętni uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (klasy I). Innowacja ma

charakter międzyoddziałowy.

Celem ogólnym innowacji jest: wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów, poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, zdobycie wiadomości jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą,

hartowanie organizmu i zapobieganie wadom postaw

Autor: mgr Judyta Barć

Kl. I – grupa międzyoddziałowa

Judyta Barć

„Ruch-muzyka-taniec”

Celem innowacji jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu jak również odkrywanie talentów i rozwijanie elementarnej świadomości ciała. Zabawy ruchowe zaspokoją naturalną potrzebę ruchu dziecka, rozwijają aktywność i umiejętność współpracy z rówieśnikami. Wprowadzają radosny nastrój i dobre samopoczucie. Wprowadzone w innowacji zajęcia taneczne u ćwiczących rozwijają takie cechy jak: poczucie rytmu, koordynację ruchową, orientację przestrzenną, kształtują estetykę ruchów i umiejętność kulturalnego współżycia w grupie społecznej. Ponadto wyrabiają u uczniów pewność siebie i odwagę, podnoszą poczucie własnej wartości. Udział dzieci w zajęciach taneczno – ruchowych daje możliwość twórczego rozwoju, a także podniesienie sprawności psychofizycznej organizmu.

Innowacja międzyoddziałowa, skierowana do chętnych uczniów edukacji wczesnoszkolnej klas I-II, na okres od 2022 – 2025r.

Autor: mgr Monika Więckowska – Rycyk

Kl. I, II – grupa międzyoddziałowa

Monika Więckowska – Rycyk

Historia: “Mediozaury”

Adresatami innowacji Innowacja „Mediozaury” skierowana jest do klas 4-6. Podczas zajęć uczestnicy będą mieć możliwość zapoznania z różnymi środkami masowego przekazu i ich funkcjami (telewizja, radio Internet) oraz gatunkami dziennikarskimi, samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów, poznania różnych form komunikacji internetowej i mediów elektronicznych (blog, vlog, Instagram, Facebook, Tik, Tok, Twitter).
Uczestnicy zajęć jako zespół redakcyjny tworzą teksty i zdjęcia, pracują z różnymi tekstami kultur, aby „oswoić” media i bezpiecznie z nich korzystać

Autor: mgr Barbara Rajtar-Wojdyła

kl. VI

Barbara Rajtar – Wojdyła

Matematyka: „Akademia Młodego Odkrywcy”

Innowacja „Akademia Młodego Odkrywcy” skierowana jest do uczniów klas 4-6 wykazujących się dużym potencjałem matematycznym z możliwością kontynuacji w kolejnych latach. Jest realizowana w ramach zajęć pozalekcyjnych – 1 godzina tygodniowo.
Celem ogólnym innowacji jest budzenie i rozwijanie zainteresowań zarówno matematyką, jak i fizyką, przygotowanie uczniów do sprawnego posługiwania się narzędziem jakim jest matematyka w życiu codziennym, a w dalszej edukacji na innych przedmiotach.
W ramach innowacji uczniowie mają możliwość rozwiązywania większej ilości zadań problemowych, samodzielnego przeprowadzania doświadczeń oraz eksperymentów. Zakres realizowanego materiału jest poszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej, a które będą stanowić doskonałą bazę do rozwoju uczniów w późniejszej edukacji.

Autor: mgr Renata Pawlecka, mgr Joanna Giermańska

kl. IV, VI

Joanna Giermańska
Renata Pawlecka

Język niemiecki: „Abenteuer Deutsch Przygoda z językiem niemieckim”

Adresatami są chętni uczniowie klas szóstych w trzech oddziałach klasowych 6a, 6b i 6c. Zajęcia innowacyjne odbywają się w ramach zajęć nadobowiązkowych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

Innowacja ma na celu stworzenie możliwości nauki języka niemieckiego już od czwartej klasy szkoły podstawowej oraz zachęcić i motywować uczniów do dalszej nauki języka niemieckiego w klasie VII i VIII.

Autor: mgr Anita Błażowska

kl. VI

Anita Błażowska

„Matematyka i fizyka w praktycznym zastosowaniu”

Innowacja skierowana jest do uczniów klasy 8c.

Jej celem jest budzenie i rozwijanie zainteresowań zarówno matematyką jak i fizyką, przygotowanie uczniów do sprawnego posługiwania się narzędziem jakim jest matematyka na innych przedmiotach np. geografii, chemii, ale głównie na fizyce. Wdrożenie tej innowacji przyczyni się do rozwoju twórczej aktywności uczniów, która pozwoli im nie tylko osiągać dobre wyniki w szkole, ale także przygotuje ich do podejmowania i rozwiązywania różnego rodzaju problemów praktycznych spotykanych w życiu codziennym. Przyczyni się ona także do budzenia u uczniów zainteresowania własnym rozwojem, a części z nich pozwoli podjąć świadomą decyzję o kształceniu na kierunkach technicznych.

Autor: mgr Renata Pawlecka

kl. 8c

Renata Pawlecka

Język angielski: „TIK TALK”

Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego szkoły podstawowej (klasa VIII) „TIK TALK”

Innowacja pedagogiczna skierowana jest do uczniów klas siódmych i realizowana jest podczas koła języka angielskiego. Jej głównym celem jest usprawnienie umiejętności komunikowania się, a także pokazanie jak w rzeczywisty sposób uczniowie mogą wykorzystać swoją wiedzę.

Autor: mgr Anna Polańska

kl. VIII

Anna Polańska

„Ready-steady-write” 

Innowacja programowo-organizacyjno-metodyczna realizowana w ramach koła języka angielskiego,

Skierowana do uczniów klas VI-VIII. Innowacja ma na celu umożliwienie uczniom uzdolnionym językowo i zainteresowanym krajami angielskiego obszaru językowego zdobywanie wiedzy i umiejętności wykraczających poza treści podręcznikowe.

Realizacja innowacji zaplanowana w grupie międzyoddziałowej na lata szkolne: 2022/23 – klasy 6, 2023/24 – klasy 7, 2024/25 – klasy 8.

Autor: mgr Małgorzata Dziuban

kl. VI – grupa międzyoddziałowa

Małgorzata Dziuban

,,Ocalić od zapomnienia”

Wiodącym celem innowacji jest zapoznanie młodego pokolenia z dawnymi zwyczajami, legendami, obrzędami ludowymi, wydarzeniami z naszego regionu, świadczącymi o naszej tradycji, kulturze, historii i tożsamości. Realizując Innowację pedagogiczną pragnę ocalić od zapomnienia dziedzictwo kulturowe naszej „Małej ojczyzny”, wykorzystać zgromadzone w ,,Izbie regionalnej” rekwizyty i wyroby rękodzielnicze, promować kulturę ludową wśród dzieci i młodzieży. Wykonane przez uczniów wyroby rękodzielnicze pragniemy przekazać na kiermasz szkolny. Proponowany program innowacji skierowany jest do młodzieży klas piątych, przeznaczony do realizacji od września 2022 r do czerwca 2023 r., jeden raz w tygodniu.

Autor: mgr Beata Fejdasz

kl. V

Beata Fejdasz

„Grać jak Robert Lewandowski” – zajęcia sportowe z piłki nożnej.

Zajęcia te mają na celu udział w aktywności ruchowej ukierunkowanej na zdrowie, poznawanie własnego rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.

Wzmacniane są zainteresowania i zamiłowania dzieci do ruchu, wzrasta ich samoocena i uczą się samokontrolować swoje osiągnięcia, estetykę i kontrolę ruchu.

Uczniowie uświadamiają sobie zasób umiejętności ruchowych, doskonalą sposoby wykonania różnych czynności, usprawniają swoją motorykę, zdobywają wiedzę odnośnie modyfikowania budowy i postawy ciała, wyrabiania wydolności i odporności organizmu. Uczniowie przygotowani są na możliwość realizacji powyższych celów, jak również zasobów do realizacji sportowych aspiracji poprzez trenowanie w klubach piłkarskich.

Innowacja skierowana jest do uczniów z klas IV – VIII, zajęcia odbywają się raz w tygodniu

Autor: mgr Bartłomiej Żyłka

Kl. IV – VIII

Bartłomiej Żyłka

„Badminton – gra dla każdego”

Innowacja pedagogiczna ma na celu wdrożenie treści z wychowania fizycznego ukierunkowane na naukę gry w badmintona w klasach V – VI. W innowacji oprócz treści

zawartych w podstawie programowej z wychowania fizycznego dla nauczania w szkole podstawowej znajdują się dodatkowe, specjalistyczne treści kształcenia charakterystyczne dla nauki gry w badmintona. Umożliwia uczniom nabywanie szeregu umiejętności i wiadomości z zakresu badmintona. Zwiększa popularyzację badmintona wśród uczniów naszej szkoły

oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu

Autor: mgr Joanna Piecuch

Kl. V – VI

Joanna Piecuch

„Unihokej jako doskonała forma aktywności ruchowej”

Cel innowacji:

Wdrażanie uczniów do odpowiedzialność za własne ciało i kondycje fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie.

Stwarzanie warunków do odkrywania, poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i zespołowej.

Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju sprawności kondycyjno – koordynacyjnej poprzez przygotowanie ogólne oraz specjalistyczne z unihokeja.

Wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

Współdziałanie w zespole, akceptacja siebie i innych,

Kształtowanie nawyków higienicznych,

Kształtowanie właściwych postaw i zachowań sportowych

Innowacją objęci są uczniowie klas IV-VIII – grupa międzyoddziałowa.

Realizacja innowacji zaplanowana na okres: od 2022 – 2025r.

Autor: Wojciech Mermer

Kl. IV – VIII, grupa międzyoddziałowa

Wojciech Mermer

„Łyżwiarskie ABC”

Realizacja programu będzie się odbywała w klasach V-VI w ramach obowiązkowych lekcji wychowania fizycznego.

Cel ogólny innowacji:

Wdrażanie uczniów do odpowiedzialność za własne ciało i kondycję fizyczną oraz wyzwolenie potrzeby dbałości o nie.

Stwarzanie warunków do odkrywania, poszukiwania swoich uzdolnień i zainteresowań przygotowujących do aktywności fizycznej indywidualnej i w grupie.

Wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju sprawności kondycyjno – koordynacyjnej poprzez przygotowanie ogólne oraz specjalistyczne z łyżwiarstwa.

Wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego.

Współdziałanie w grupie, akceptacja siebie i innych.

Realizacja innowacji zaplanowana na okres: od 1.09.2022 do 30.06.2025r.

Autor: mgr Katarzyna Roszniowska

Kl. V – VI

Katarzyna Roszniowska

Skip to content