Odpłatność za wyżywienie

Kierownik świetlicy informuje, że:

Rodzice mają obowiązek uiszczania opłaty za wyżywienie dzieci w nieprzekraczalnym terminie pierwszych 10 dni roboczych każdego miesiąca.

Opłaty mogą być dokonywane wyłącznie na konto wskazane przez szkołę:

50 1240 1792 1111 0011 0321 4095

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

Absencję dziecka należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu jej trwania telefonicznie do świetlicy szkolnej. W innym przypadku odliczenia nie będą dokonywane.

Godziny administracyjne kierownika świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 12.00

Odpłatność za wyżywienie: czerwiec 2022 – 90zł

 styczeń 2022 – 80zł, luty – 50zł, kwiecień – 108zł, maj – 96zł

marzec 2022:

klasy 1-4 – 115zł

klasy 5-8 – 120zł (plus 28.02)