Erasmus+ „2023/2024 Boost Your Mind!”

Mobilność edukacyjna kadry pedagogicznej

Dokumentacja Rekrutacyjna

Erasmus + „2023/2024 Boost Your Mind!”
Mobilność edukacyjna kadry pedagogicznej

Dokumentacja Rekrutacyjna

Projekt: “Boost Your Mind!”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837

Nr Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109976

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 §1

 Definicje

 Używane w ramach niniejszego Regulaminu, poniższe pojęcia każdorazowo oznaczają:

 1. Projekt – Projekt “Boost Your Mind!”.
 2. Organizator – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Św. Kingi, ul. Rymanowska 17, 38-500 Sanok
 3. Organizacja przyjmująca – organizacja, do której odbędą się zagraniczne wyjazdy realizowane w ramach działań mobilności.
 4. Kandydat – osoba fizyczna, starająca się o udział w Projekcie, która dostarczyła Organizatorowi dokumenty rekrutacyjne we wskazanym okresie rekrutacji.
 5. Dokumenty rekrutacyjne – komplet dokumentów, który należy złożyć w siedzibie Organizatora w terminie obejmującym proces rekrutacji.
 6. Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie rekrutacji.
 7. Komisja Rekrutacyjna – organ oceniający Dokumenty rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji Kandydatów na Uczestników Projektu.
 8. Regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Boost Your Mind!”

 §2

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy Regulamin rekrutacji określa zasady naboru i rekrutacji Uczestników do Projektu: “Boost Your Mind!” realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Św. King w Sanoku, w ramach programu Erasmus+ KA1 w Sektorze Edukacja Szkolna, KA121 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej.
 2. Okres realizacji Projektu: od 01.06.2023 – 31.08.2024 r. (15 miesięcy)
 3. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji językowych uczniów oraz kadry pedagogicznej jak również wzmacnianie świadomości międzynarodowej, kształtowanie postaw otwartości wobec innych narodowości, kultur, religii oraz przekonań. Projekt zakłada również podniesienie kompetencji zawodowych kadry edukacyjnej w zakresie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning) oraz zarządzania stresem a następnie wdrożenie poznanych rozwiązań do pracy szkoły.
 4. W ramach projektu zaplanowano:

a) działania przygotowawcze tj. szkolenia językowe i kulturowe dla wszystkich uczestników,

b) działania w zakresie mobilności:

 • udział w kursie językowym na wybranym przez uczestnika poziomie – 4 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni
 • udział w kursie metodycznym z zakresu zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning) – 3 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni
 • udział w kursie metodycznym z zakresu zarządzania stresem, technik relaksacyjnych i tworzenia środowisk sprzyjających nauczaniu i uczeniu się – 3 nauczycieli; czas trwania mobilności: 6 dni,

c) działania następcze – opracowanie, upowszechnienie oraz wdrożenie wypracowanych w ramach Projektu rezultatów.

5. Uczestnik po zakończeniu mobilności otrzyma:

a) certyfikat ukończenia 30-godzinnego kursu metodycznego wystawiony przez zagranicznego partnera,
b) certyfikat uczestnictwa w projekcie wystawiony przez instytucję wysyłającą,
c) zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu językowym,
d) zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu kulturowym.

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny dla wszystkich Uczestników.

§3

Warunki uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin, na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.
 2. Udział uczestników w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.
 3. Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem równych szans, w tym zasad równości płci, wieku oraz stażu pracy.
 4. Regulamin zakłada ułatwienie dostępu do udziału w projekcie osobom o mniejszych szansach tzn. osobom, dla których dostęp do działań ponadnarodowych jest utrudniony bądź ograniczony. W związku z tym kandydat o mniejszych szansach (ze względu na niepełnosprawność lub różnice kulturowe, przeszkody ekonomiczne, zdrowotne, społeczne lub geograficzne) otrzymuje dodatkowe punkty w zakresie 1-3 pkt. Decyzję o przyznaniu dodatkowych punktów dla kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna większością głosów.
 5. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie przedkładają do Koordynatora Projektu wypełnioną Deklarację Uczestnictwa (załącznik nr 1 do regulaminu) – w formie papierowej lub elektronicznej na adres: edyta.michalak@sp2sanok.pl. Termin składania zgłoszeń upływa 11.12. 2023 r.
 6. Kryteria brane pod uwagę podczas procesu rekrutacyjnego:
 • motywacja do wzięcia udziału w mobilności,
 • zaangażowanie w realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację zadań wychowawczych, konkursów wiedzy przedmiotowej, pracę na rzecz uczniów,
 • potrzeba rozwoju zawodowego, zdobywania wiedzy i umiejętności w zakresie:

– kompetencji językowych
– wdrażania zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning)
– tworzenia bezstresowej kultury nauczania i uczenia się
– wzmacniania świadomości międzynarodowej, kształtowania postaw otwartości wobec innych narodowości, kultur, religii oraz przekonań.

 • chęć wdrożenia nowych metod do praktyki szkolnej oraz dzielenia się nowymi umiejętnościami i wiedzą z innymi nauczycielami w szkole i środowisku lokalnym,
 • gotowość do udziału w działaniach na wszystkich etapach trwania projektu,
 • wymagana przez organizatora kursu znajomość języka obcego lub zagadnień związanych z jego tematyką w stopniu umożliwiającym efektywny w nim udział
 • dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane.

 §4

Szczegółowa procedura rekrutacyjna

 1. W trakcie rekrutacji zapewniony zostanie równy dostęp do uczestnictwa w projekcie wszystkim nauczycielom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin w Szkole Podstawowej nr 2 w Sanoku.
 2. Rekrutacja będzie obejmowała następujące etapy:
 • ogłoszenie o naborze do projektu – działania informacyjno-promocyjne w postaci informacji umieszczonych na stronie internetowej szkoły oraz w trakcie spotkań bezpośrednich z potencjalnymi uczestnikami projektu (rada pedagogiczna),
 • powołanie przez Dyrektora Szkoły Komisji Rekrutacyjnej, w skład której wejdą: Koordynator Projektu, Dyrektor Szkoły i reprezentant grona pedagogicznego,
 • ocena wniosków przez komisję zgodnie z przyjętymi kryteriami,
 • sporządzenie protokołu z pracy komisji rekrutacyjnej,
 • ogłoszenie wyników rekrutacji (12.2023r.) – informacja zostanie przekazana wszystkim wnioskującym drogą elektroniczną,
 • zawarcie umowy z uczestnikami projektu.
 1. Spośród uczestników biorących udział w procesie rekrutacji, którzy z powodu wyczerpania limitu miejsc nie zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie utworzona zostanie lista rezerwowa. Osoby z listy rezerwowej zostaną włączone do uczestnictwa w kursach w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych.
 2. Zespół rekrutacyjny zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu danego kandydata do mobilności będzie oparta o wszystkie kryteria rekrutacji.
 3. Nauczyciele przystępujący do projektu składają pisemną Deklarację Uczestnictwa w projekcie i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.

§5

Procedura odwoławcza

 1. Odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej należy kierować do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Szkoły w formie pisemnej.
 2. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni, licząc od dnia jego otrzymania.
 3. Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie odwołania jest ostateczna.

 §6

 Warunki uczestnictwa w mobilności

 1. Uczestnikiem mobilności zostaje osoba, która została zakwalifikowana do uczestnictwa w niej przez komisję rekrutacyjną.
 2. Przed wyjazdem osoba zakwalifikowana podpisuje umowę (umowa zostaje zawarta pomiędzy uczestnikiem mobilności zagranicznej a organizacją wysyłającą w ramach Programu Erasmus+ KA1 w Sektorze Edukacja Szkolna, KA121 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej. Odmowa jej podpisania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. Umowa zawiera szczegółowe warunki uczestnictwa w mobilności.
 3. Nauczyciel ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji potwierdzonego własnoręcznym podpisem – załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w mobilności po podpisaniu umowy i otrzymaniu środków finansowych uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej kwoty w całości.
 5. W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w mobilności dopuszcza się możliwość rekrutacji z listy rezerwowej.
 6. Każda zakwalifikowana osoba zobowiązana jest do przestrzegania obowiązków uczestnika (załącznik nr 3 do regulaminu).

§7

Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od niego.
 2. W przypadkach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, a dotyczących udziału w projekcie, decyzję podejmie komisja złożona z przedstawiciela Dyrekcji szkoły oraz Koordynatora.
 3. Aktualna treść regulaminu jest dostępna u Koordynatora Projektu oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus+/Akredytacja/2023/24.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji projektu “Boost Your Mind!”, realizowanego w ramach Programu Erasmus+ KA1 w Sektorze Edukacja Szkolna, KA121 – Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej, nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837 jest

Szkoła Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku zarządzana przez

Dyrektora Bartłomieja Mandzelowskiego.

             Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu;
 • wycofania zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

…………………, dn…………………

……………………………
czytelny podpis

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawowa nr 1 im. św. Kazimierza w Kartuzach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,s 1. w celu realizacji projektu “Boost Your Mind!” realizowanego  w ramach Programu Erasmus+ KA1 w Sektorze Edukacja Szkolna, KA121-Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej., nr projektu:  2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837

…………………, dn…………………

……………………………
czytelny podpis

załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

  

Projekt: “Boost Your Mind!”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837

Nr Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109976

 

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

1 Dane kandydata:

imię i nazwisko
data i miejsce 

urodzenia

adres zamieszkania
PESEL
stanowisko
miejsce zatrudnienia
numer telefonu
adres e – mail  

 

wybrana mobilność
 1. kurs językowy na wybranym przez uczestnika poziomie
 2. kurs metodyczny z zakresu CLIL
 3. kurs metodyczny z zakresu zarządzania stresem

 

 1. Kryteria rekrutacji:
Kryteria formalne (wypełnia Kandydat) TAK/NIE
złożenie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów, w tym oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zawarte w ankiecie rekrutacyjnej)
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku na stanowisku: nauczyciel
deklaracja promocji i szerzenia rezultatów projektu na stronie WWW szkoły oraz w mediach społecznościowych
deklaracja aktywnego udziału w upowszechnianiu projektu, wykorzystywania nabytych umiejętności w praktyce, dzielenia się zdobytą wiedzą z innymi pracownikami szkoły oraz w środowisku lokalnym
deklaracja aktywnego udziału w wyjeździe szkoleniowym

 

 

Kryteria PUNKTY 1-3

(przyznaje Komisja Rekrutacyjna)

Motywacja do wzięcia udziału w mobilności (wypełnia kandydat):
Zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz realizację projektów szkolnych, współpracę szkoły z instytucjami zewnętrznymi, organizację dodatkowych przedsięwzięć na rzecz uczniów (wypełnia kandydat):

 

 

Dotychczasowe zaangażowanie w opracowanie projektu oraz w działania z nim związane (wypełnia kandydat):

 

 

Znajomość języka angielskiego w oparciu o przedstawione (wypełnia Komisja Rekrutacyjna):

 

Kandydat o mniejszych szansach – ze względu na niepełnosprawność lub różnice kulturowe, przeszkody ekonomiczne, zdrowotne, społeczne lub geograficzne (wypełnia Komisja Rekrutacyjna):

 

 

Sanok, dn………………..

………………………………
czytelny podpis kandydata

załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Projekt: “Boost Your Mind!”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837

Nr Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109976

 

 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie

 

Oświadczam, że z dniem ……………………………. rezygnuję z udziału w projekcie:

“Boost Your Mind!” realizowanym

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku.

Do dnia…………………………………………………… zobowiązuje się dokonać zwrotu przeznaczonych na moją mobilność środków.

 

……………………………                    ………………………………………
miejscowość i data                  czytelny podpis uczestnika

załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Projekt: “Boost Your Mind!”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA121-SCH-000133837

Nr Akredytacji: 2022-1-PL01-KA120-SCH-000109976

 

Organizacja projektu oraz obowiązki

 1.  Organizacja Projektu i obowiązki Organizatora:

a) Organizator zobowiązuje się do organizacji spotkania informacyjnego z Uczestnikami, podczas którego przedstawione zostaną cele projektu i spodziewane rezultaty, omówione zostaną kwestie organizacyjne oraz obowiązki Uczestników wynikające z udziału w Projekcie,

b) Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu szkoleń poprzez wykonywanie fotografii, które mogą być wykorzystane w celu dokumentacji przebiegu realizacji projektu, Organizator ponosi odpowiedzialność za właściwą organizację i realizację szkoleń,

d) Organizator zobowiązuje się do ubezpieczenia Uczestników podczas wyjazdu zagranicznego od KL i NNW,

e) Organizator we współpracy z Organizacją przyjmującą zobowiązuje się do realizacji programu szkoleń, odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie z założeniami Projektu, dokładając wszelkich starań, aby jakość usług była na najwyższym poziomie,

f) Organizator zapewnia Uczestnikom finansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń odbywających się w ramach działań w zakresie mobilności, zgodnie ze stawkami jednostkowymi określonymi we wniosku o dofinansowanie realizowanego Projektu.

 

2. Obowiązki Uczestników:

a) Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz do przestrzegania jego zapisów,

b) Uczestnik zobowiązany jest do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku do celów związanych z realizacją Projektu,

c) Uczestnik zobowiązany jest do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas mobilności, a także pozostałych spotkaniach związanych z realizacją Projektu w trakcie jego trwania,

d) Uczestnik zobowiązany jest do potwierdzania swojego uczestnictwa w zajęciach realizowanych w ramach działań przygotowawczych i kursach organizowanych podczas mobilności na listach obecności,

e) Uczestnik zobowiązany jest do terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań oraz tworzenia i opracowywania materiałów niezbędnych do realizacji poszczególnych działań przewidzianych na wszystkich etapach trwania projektu,

f) Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia oraz opracowania dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym: wypełnienia ankiet ewaluacyjnych dotyczących mobilności, wypełnienia testów kulturowych, wypełnienia ankiet oceny szkoleń oraz ankiet oceny wykładowców, sporządzenia indywidualnego raportu końcowego Uczestnika Projektu i przedłożenia go Organizatorowi,

g) Uczestnik zobowiązany jest do podzielenia się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas mobilności, zaprezentowania praktycznych sposobów ich wykorzystania w pracy dydaktycznej (np. poprzez prowadzenie lekcji otwartych, szkoleń Rady Pedagogicznej, udostępnianie materiałów i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć z zastosowaniem nowych metod),

h) Uczestnik ma obowiązek poinformowania Organizatora, o każdej zmianie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

Skip to content