Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2022/23, dzień 14 października 2022r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych. W dniu tym, dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:

  1. dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  2. dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców. Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej.
Termin zgłoszeń upływa 12 października 2022r.

W dniu 14 października dzieci będą mogły skorzystać z obiadu. Odpłatność wynosi 7 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie internetowej szkoły.