W roku 2022 po raz trzeci w ramach „Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży” – uczniowie sanockich szkół
podstawowych będą mogli ubiegać się o stypendium naukowe Burmistrza
Miasta Sanoka. Stypendium udzielane będzie w formie jednorazowego
świadczenia pieniężnego.

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za wyniki w nauce” mogą ubiegać
się uczniowie, którzy:
1) na koniec roku szkolnego uzyskają średnią ocen wynoszącą:
– 5.40 w klasach IV-VI
– 5.30 w klasach VII-VIII, lub
2) z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90%
możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen wynoszącą 4,75.

O „Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w
nauce” starać się mogą uczniowie klas IV-VIII, którzy zdobyli tytuł
laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim
lub wyższym, oraz uczniowie klas I-III, którzy zajęli I miejsce w
konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.

Wnioski o Stypendium Burmistrza Miasta Sanoka, składać można w Urzędzie
Miasta Sanoka w terminie do 31 lipca 2022 r.

Wzór wniosku stypendialnego oraz uchwały Rady Miasta Sanoka w
przedmiotowej sprawie pod linkiem:

https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-2217

Potwierdzone przez szkołę wnioski należy składać w Biurze Podawczym UM
Sanoka, konsultacje w pok. 24c w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro