Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

– w klasach 1-3 od dnia 4 maja 2021 r. nauka odbywać się będzie w sposób stacjonarny na terenie szkoły, zgodnie z obowiązującymi procedurami zapewnienia bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19
https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedury_zapewnienia_bezpieczestwa_w_szkole_COVID19.pdf
Dla dzieci dostępna będzie świetlica szkolna oraz stołówka.

– w klasach 4-8 od dnia 4 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
– w klasa 4-8 od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. nauka odbywać się będzie w sposób hybrydowy.
Zasady nauki hybrydowej w klasach 4 – 8 umieszczone będą na stronie szkoły w terminie późniejszym.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2021/04/Zarzadzenie-nr-45.pdf

https://www.gov.pl/attachment/5dbcf305-3f48-4e52-a89e-3170a2ed2583