Regulamin

Regulamin Rady Rodziców
działającej przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku

Rozdział I

Podstawa prawna działania;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)

Nazwa reprezentacji rodziców

§ 1
Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku, ul. Rymanowska 17.

Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.

Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia Statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw.

 

§ 3

Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły, pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły, udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu i organizacjom działającym w szkole, współpraca ze środowiskiem lokalnym, zakładami pracy, udział Rady Rodziców w świadczeniu pomocy materialnej szkole oraz współudział w organizacji różnych form pozalekcyjnych działalności młodzieży

 

§ 4

Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

§ 5

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

·        uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów realizowanego przez nauczycieli,

·        uchwalanie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

·        opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

·        opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

·        opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników,

·        opiniowanie wzoru jednolitego stroju i określenie sytuacji w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach,

·        opiniowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

Rozdział III

Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców

 

§ 6

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

 

§ 7

Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „Radę Oddziałową”, w skład której wchodzi 3 osoby. Spośród siebie wybierają Skarbnika, Przewodniczącego i Zastępcę. Kadencja Rad Oddziałowych trwa 3 lata.

 

§ 8

 W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

§ 9

Plenarne zebranie Rady Rodziców szkoły wybiera spośród siebie:

a)      Prezydium Rady Rodziców,

b)      Komisję Rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców.

 

§ 10

Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym (m-c październik).

 

§ 11

Prezydium Rady Rodziców składa się z 11 członków w tym:

·        Przewodniczącego,

·        Trzech wiceprzewodniczących,

·        Sekretarza,

·        Skarbnika,

·        Księgowego,

·        oraz 4 członków.

Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swoim pierwszym posiedzeniu. Prezydium Rady Rodziców jest reprezentantem Rady Rodziców.

 

§ 12

Prezydium Rady Rodziców na wypadek rezygnacji  z pracy na rzecz Rady Rodziców:

·        Przewodniczącego – obowiązki te przejmuje I wiceprzewodniczący Prezydium Rady Rodziców danej kadencji,

·        Sekretarza – obowiązki te przejmuje osoba wybrana z członków Prezydium Rady Rodziców danej kadencji,

·        Skarbnika – obowiązki te przejmuje II wiceprzewodniczący Rady Rodziców danej kadencji,

·        Księgowego –  obowiązki te przejmuje osoba  wybrana z członków Prezydium Rady Rodziców danej kadencji.

W czasie plenarnego zebrania członków Rada Rodziców, która jest zwoływana 1 raz w roku w miesiącu październiku dokonuje się uzupełnienia członków Rady Rodziców tak aby ich liczba wynosiła 11 osób.

Pod słowem rezygnacja rozumiemy dobrowolną ustną lub pisemną rezygnację członka Rady Rodziców z pracy na rzecz Rady Rodziców.

 

§ 13

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Co najmniej jeden członek Komisji powinien być zorientowany w przepisach finansowo-rachunkowych. Członkowie Komisji wybierają przewodniczącego i zastępców na pierwszym posiedzeniu.

 

§ 14

Kadencja Rady Rodziców i jej organów trwa trzy lata, począwszy od września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

 

§ 15

Członkowie Oddziałowych Rad Rodziców (i jednocześnie Prezydium Rady Rodziców) z klas, których dzieci opuściły szkołę zostają zastąpieni przez członków Oddziałowych Rad Rodziców z klas zorganizowanych.

 

Rozdział IV

Tryb podejmowania Uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

§ 16

Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie regulaminowego składu danego organu. Jeżeli w zebraniu plenarnym Rady Rodziców uczestniczy mniejsza od wymaganej liczba osób, po 15 minutach oczekiwania zwołuje się ponowne zebranie, w którym osoby obecne traktuje się jako regulaminowy skład organu.

 

§ 17

Liczbę uczestników posiedzenia danego organu oraz forum ustala każdorazowo sekretarz zebrania lub przewodniczący.

 

§ 18

Uchwały są protokołowane. Za prawidłowe protokołowanie Uchwał Rady Rodziców odpowiada Sekretarz Prezydium  Rady Rodziców.

 

Rozdział V

Wybory do organów Rady Rodziców

 

§ 19

Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu każdorazowo ustalonym przez plenarne zebranie Rady Rodziców.

 

§ 20

Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.

 

§ 21

Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % głosów ogólnej liczby uczestników posiedzenia.

 

§ 22

Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.

 

§ 23

Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 24

Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczego i wyborczego Rady Rodziców:

1.      Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania jak Komisja Wyborcza 2 osoby. Wybory na te funkcje są jawne.

2.      Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym.

3.      Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium ustępującemu organowi.

4.      Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.

5.      Plenarna dyskusja programowa.

6.      Wybory Prezydium Rady Rodziców odbywają się poprzez:

·        Ustalenie przez Komisję regulaminowej listy obecności i stwierdzenie prawomocności zebrania,

·        Przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,

·        Ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego Komisji Wyborczej.

7.      Wolne głosy i wnioski.

§ 25

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 24 z wyjątkiem punktu dotyczącego wyborów. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej nie zawiera wniosku o absolutorium lecz jedynie wnioski pokontrolne.

Rozdział VI

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 

§ 26

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły ze składek rodziców.

 

§ 27

Wysokość składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców. Propozycję składki przedstawia Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 28

Rada Rodziców ustala, że składkę płaci jedno dziecko w rodzinie.

 

§ 29

Rada Rodziców może zwolnić dziecko z opłacenia składki całkowicie jeżeli wychowawca potwierdzi trudną sytuację materialną rodziny.

 

§ 30

Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza  wydatków” ustalonego przez Prezydium Rady Rodziców ustalonego na każdy rok  szkolny.

 

§ 31

Roczny preliminarz nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem wydatków Rady Rodziców”.

Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców:

1.      Zakup sprzętu do pracowni klasowych.

2.      Zakup nagród na zakończenie roku szkolnego (książki, albumy).

3.      Zakup nagród za udział w olimpiadach, festynach sportowo-rekreacyjnych.

4.      Wydatki do wyłącznej dyspozycji klas I – VI z przeznaczeniem na:
·        Andrzejki
·        Zabawę Noworoczną
·        Dzień Dziecka
·        Wycieczki i biwaki
·        Inne wybrane formy kulturalne bądź rekreacyjne.

 

Rozdział VII

Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych Rady Rodziców

 

§ 32

Skarbnicy klasowi przekazują wpłaty z klas wraz z wykazem wpłat.

 

§ 33

Skarbnik po zebraniu od wszystkich klas wpłat z wykazem wypisuje dowód wpłaty.

 

§ 34

Pieniądze gromadzone są na koncie Rady Rodziców.

 

§ 35

Wypłaty na zakup dokonuje się czekami.

 

§ 36

Dokumenty skompletowane i zatwierdzone przez Skarbnika księguje księgowa Rady Rodziców.

 

§ 37

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

§ 38

W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły Rada Rodziców zaprasza na swoje zebrania plenarne, a Prezydium Rady Rodziców za zebrania regulaminowe Dyrektora Szkoły oraz kierownictwo pozostałych organów szkoły.

 

§ 39

Rada Rodziców poprzez różne formy swego działania zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, a to:

·        pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania celów
i zadań szkoły,

·        gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły,

·        zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły wśród nich zaś:

–        znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie.

–        uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i jego postępów lub trudności w nauce.

–        znajomość regulaminu oceniania i klasyfikowania  oraz promowania uczniów.

–        uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

–        wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

–        określenie struktur działania ogółu rodziców.

Rada Rodziców używa stempla podłużnego z napisem:
Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi
w Sanoku, ul. Rymanowska 17

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu  18. 09.2007 r.
Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia.

Uchwała Nr 1/2007 Rady Rodziców z dnia 18.09.2007r.