Oferta szkoły

Szkoła dysponuje w pełni wykwalifikowaną, doświadczoną i kreatywną kadrą.

Nauczyciele są oddani swojej pracy i nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Na pierwszym miejscu stawiają zawsze dobro ucznia. Stosują nowoczesne metody i formy pracy.

Zapewniamy naszym podopiecznym doskonałe warunki do nauki.

Nasi uczniowie mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (w tym dwie informatyczne oraz nauk ścisłych: fizyczno – chemiczną, przyrodniczo – geograficzną). W wielu salach mogą korzystać z tablic interaktywnych.

Uczniowie klas młodszych korzystają z przestrzennych i kolorowych sal w oddzielnym  budynku.

W szkole funkcjonuje świetlica, czynna od godz. 6.30 do godz. 17. 00 oraz stołówka (obiady to zdrowe, smaczne i przygotowywane na miejscu posiłki).

W świetlicy  miło upływa czas podczas  zajęć plastyczno – technicznych, czytelniczych, gier i zabaw świetlicowych (często na świeżym powietrzu).

* Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w dwóch salach gimnastycznych, bardzo dobrze wyposażonych w sprzęt sportowy, a także na basenie i lodowisku MOSiR. Uczniowie korzystają również z siłowni oraz dwóch boisk,  asfaltowego i wielofunkcyjnego.

* W sezonie zimowym organizujemy wyjazdy na narty.

*  W bibliotece i czytelni funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Medialnejz nieograniczonym dostępem do Internetu.

*  Dbamy o bezpieczeństwo naszych uczniów. Obydwa budynki szkolne sąmonitorowane.

 

Dobrze przygotowujemy naszych absolwentów do kolejnego etapu nauczania. Potwierdzają to dotychczasowe wyniki  zewnętrznego egzaminu po klasie szóstej.

Wzbogacamy proces dydaktyczny w trosce o wszechstronny rozwój uczniów:

*  W szkole realizowanych jest wiele interesujących projektów edukacyjnych, m.in.:„Wesoła Ortografia”, „Edukacja regionalna”, eTwinning,

*  Dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia językowe. Już od klasy I zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z podziałem na grupy, a od kl. IV w grupach o różnych poziomach. W ramach lekcji informatyki i kół zainteresowań prowadzone są zajęcia z robotyki (3 poziomy: pierwszy – klasy I–II, drugi – III – IV, trzeci- V – VIII). Od kilku lat prowadzone są klasy z rozszerzonym programem z matematyki – „Klub Młodego Matematyka”.

Mamy bardzo szeroką i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, zarówno dla dzieci starszych, jak też dla uczniów klas I-III.

*  W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje ponad 30 kół zainteresowań, w tym m.in.:teatralne, artystyczne, sportowe, akrobatyczne, komputerowe, matematyczne, historyczne, plastyczne, taneczne, fizyczne, chemiczne.

*  Aktywnie działają w naszej szkole: LOP i drużyna harcerska „Dolina Sanu”. Wiele godzin lekcyjnych realizowanych jest poza terenem szkoły np.:w skansenie, w Muzeum Historycznym czy też w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a także w teatrze „Maska”.

Pamiętamy o tym, że szkoła nie tylko uczy, ale też  wychowuje:

*  Realizujemy Program Edukacji Patriotycznej.

Wychowawcy we wszystkich klasach realizują program profilaktyczno – wychowawczy.

Wspieramy dzieci, które mają różnego rodzaju trudności:

*  W szkole można skorzystać z porad i pomocy pedagoga i psychologa szkolnego.

* Zapewniamy stałą opiekę logopedy.

*  Dzieci z wadami postawy uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

*  Dwa razy w tygodniu funkcjonuje świetlica socjoterapeutyczna.

*  Uczniowie o specyficznych trudnościach korzystają z zajęć wyrównawczych,  rewalidacyjnych i terapeutycznych.

Uczymy naszych wychowanków miłości i poszanowania dla Regionu, jego kultury i obyczajów:

*  Na lekcjach historii, języka polskiego, godzinach wychowawczych realizowane są elementy ścieżki regionalnej.

*  Rokrocznie, w okresie świątecznym, organizujemy Tydzień Regionalnej Ścieżki Bożonarodzeniowej oraz Tydzień Regionalnej Ścieżki Wielkanocnej.

*  W szkole funkcjonuje Izba Regionalna.

Stwarzamy uczniom możliwość przeżycia sukcesu, wykazania się talentami, sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności oraz zdrowej rywalizacji i wymiany doświadczeń, a także świetnej zabawy:

 Organizujemy różnorodne konkursy i imprezy szkolne.

Największe z nich to:

*  Piknik Sportowo-Rekreacyjny – impreza organizowana przy szerokim udziale rodziców;

*  Święto Szkoły – od kilku lat organizowane w sali Sanockiego Domu Kultury;

*  Dzień Samorządności – cykl imprez przygotowywanych przez Radę Samorządu Uczniowskiego – doskonała zabawa połączona z nauką.

  • W szkole działa koło wolontariatu – młodzi ludzie uczą się działania na rzecz innych.

Stałe miejsce w kalendarzu imprez naszej placówki znalazły konkursy i turnieje o zasięgu międzyszkolnym:

*  Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Sanoku – dla uczniów klas II – III;

*  Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny–„Torreador”;

*  Międzyszkolny Turniej Ekologiczny„EKO-DZIECIAKI”;

*  „Melting Pot Quiz” – międzyszkolny konkurs z języka angielskiego ;

*  Międzyszkolne Zawody Matematyczne – „Supermatematyk” i „Mały Supermatematyk”.

To wszystko przemawia za tym, że Rodzice, którzy poważnie myślą o zdobyciu rzetelnej wiedzy i dobrym starcie w życie

SWOJEGO DZIECKA

                 powinni wybrać SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ NR 2