Nauczanie zdalne.

Działając zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020r. poz. 493) z dniem 25 marca w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi rozpoczynamy naukę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

https://www.gov.pl/attachment/ec120a60-4832-4aa7-adab-52430505da3b

Praca będzie się odbywała na zasadach zaproponowanych w poprzednim tygodniu, czyli z wykorzystaniem panelu zadania oraz wiadomości, w dzienniku elektronicznych.
Plan lekcji oraz realizowany materiał jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków prowadzenia nauki w tej formie.
Zorganizowana jest również zdalna pomoc nauczycieli w formie konsultacji dla dzieci i rodziców. Sposób i formę kontaktu należy ustalić z danym nauczycielem. (e-dziennik, e-mail, telefon, komunikator itp.) 

Informujemy, że konsultacje nauczycieli dla uczniów i rodziców odbywają się w ramach godzin ujętych w planie lekcji oraz dodatkowo w wyznaczonych w harmonogramie terminach.

W klasa I-III oprócz nauczycieli uczących, pomoc można również uzyskać u dyżurujących  wychowawców świetlicy.

Nauczyciele wspomagający i terapeuci dostępni będą (w sposób zdalny) dla swoich podopiecznych od poniedziałku do piątku od 13.00 do 14.30.

Konsultacje logopedyczne – p. Agnieszka Zapotoczny
w poniedziałki i środy od 13.00 do 15.30
w pozostałe dni tygodnia od 13.00 do 15.00

Harmonogram konsultacji
pobierz

Od 25 maja możliwy również kontrakt osobisty z psychologiem i pedagogami szkolnymi na terenie szkoły. Przed spotkaniem należy umówić się telefonicznie.

13 463 27 56 – Monika Szul
13 463 27 56 – Stanisław Sośnicki

mgr Monika Szul – psycholog szkolny
kontakt telefoniczny 13 463 27 56
Poniedziałek    9.00 – 12.00
Wtorek           10.00 – 13.00
Środa             10.00 – 13.00
Czwartek        11.00 – 14.00
Piątek                  –

mgr Stanisław Sośnicki – pedagog szkolny
kontakt telefoniczny 13 4632756 lub przez e-dziennik
Poniedziałek  11.00 – 16.00
Wtorek           10.00 – 15.00
Środa             9.00 – 16.00
Czwartek        –
Piątek             10.00 – 15.00

mgr Jolanta Mitrzyk – pedagog szkolny
kontakt przez e–dziennik oraz formy ustalone w kontakcie pisemnym
Poniedziałek          10.00 – 15.30
Czwartek             10.00 – 15.30

Poradnik dla Uczni i Rodzica przygotowany przez MEN.

Regulamin organizacji pracy zdalnej.

Ustala się następujące czasowe zmiany Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493 z póź. zm.) wprowadza się następujące zapisy będące uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

§ 1. Ustala się następujące sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.

 1. Monitorowanie systematyczności odbierania informacji i materiałów przez ucznia lub rodzica oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia .
 2. Kontrola poprawności merytorycznej wykonanych zadań.
 3. Prowadzenie testów online.
 4. Aktywność i odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 5. Informacja zwrotna od rodzica potwierdzająca wykonanie zadania przez ucznia (np. faktu przeczytania lektury, dzienniczki aktywności sportowej)

§ 2. Ocenie podlegać będą następujące aktywności ucznia:

 1. Systematyczność odbierania informacji i materiałów przez ucznia oraz udzielania informacji zwrotnej przez ucznia (np. przesyłanie wiadomości o wykonaniu zadania, polecenia, projektu, scan lub zdjęcie rozwiązania, zdjęcia, materiał video, prezentacje itp.)
 2. Poprawności merytoryczna wykonanych zadań, ich oryginalność, rzetelność i kompletność.
 3. Testy online.
 4. Odpowiedzi ustne podczas zajęć prowadzonych online.
 5. Aktywność i zaangażowanie w ucznia w proces zdobywania wiedzy.

§ 3. Klasyfikacja uczniów.

1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach dopuszcza się klasyfikowanie ucznia na podstawie mniejszej ilości ocen cząstkowych niż przewiduje to WSO z danego przedmiotu.
2. Uzasadnienie to należy rzeczowo umotywować na piśmie.

§ 4. Ustala się następujące sposoby informowania uczniów lub rodziców/opiekunów o postępach ucznia w nauce:

 1. Udzielanie informacji pisemnej w dzienniku elektronicznym (nauczyciel może ustalić dodatkowa inną formę).
 2. Wpisanie oceny w dzienniku elektronicznym.

§ 5. Frekwencja uczniów.

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie sprawdza się obecności,
 2. Uczniom wpisana będzie adnotacja „obecność w domu” (OWD) nie wpływająca na frekwencję.

§ 6. Zasady oceniania zachowania uczniów.

 1. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 czasowo zawiesza się stosowanie punktowego systemu oceniania zachowania uczniów.
 2. Ocenę z zachowania ucznia ustala wychowawca klasy w myśl 44h ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197)
 3. Wychowawca wystawiając ocenę klasyfikacyjną ucznia bierze pod uwagę

a. Ocenę semestralną (I semestr 2019/2020r.)
b. Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole w II semestrze, w okresie od 27.01.2020 r. do 12.03.2020r.
c. Zachowanie ucznia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uwzględniając w szczególności:

 • Systematyczność
 • Zaangażowanie
 • Sumienność
 • Właściwą postawę
 • Wywiązywanie się z powierzonych obowiązków

d. Zachowanie ucznia podczas zajęć przeprowadzonych w szkole, do zakończenia zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020, po zakończeniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 7. Powyższe ustalenia stosuje się w następujący sposób:

 1. § 1-5 stosuje się w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 2. § 6 stosuje się w II semestrze roku szkolnego 2019/2020r.

 

Prosimy o to aby przy nauczaniu zdalnym
zwrócić uwagę na higienę pracy uczniów przy komputerze
oraz zasad bezpieczeństwa w sieci.

 

Mamy również kilka praktycznych rad dla naszych uczniów.

 • Zawsze rano wstawaj o tej samej porze, tak abyś zdążył zjeść śniadanie przed rozpoczęciem nauki :-).
 • W danym dniu wykonaj tylko te zadania, które są zgodne z nowym planem lekcji.
 • To od Ciebie zależy jaki czas poświęcisz na zrealizowanie danego tematu (możesz zrobić temat w 20 minut, a możesz poświęcić nawet godzinę, czy więcej).
 • Pomiędzy lekcjami rób przerwy (15 min – mogą być to ćwiczenia zadane
  z wychowania fizycznego).
 • Wszystkie materiały otrzymasz do godziny 8.00 danego dnia.
 • W trakcie ujętej w planie lekcji oraz wyznaczonych godzin konsultacji możesz zwrócić się  o pomoc do nauczyciela w ustalony z nim sposób.