Drodzy Rodzice.

Informujemy, że zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MEiN z dnia 13.01.2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  od dnia 18 stycznia 2021 r. w klasach 1-3 nauka odbywać będzie się w trybie stacjonarnym, natomiast w klasach 4-8 do dnia 31 stycznia 2021 r. w dalszym ciągu w sposób zdalny.

Przypominamy, że w szkole obowiązują Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w związku z wystąpieniem COVID-19 zgodne z wytycznymi MEiN, MZ i GIS.

Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji umieszczonym w dzienniku elektronicznym.

Szczegóły organizacji nauczania klas 1-3 oraz opieki świetlicowej przekażą Państwu wychowawcy klas.

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku:
 • Dezynfekuje ręce
 • Ma zakryte usta i nos
 1. Rodzice dziecka zaopatrują je z osłonę ust i nosa (przyłbica/maseczka)
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Po godzinie 8.00 drzwi wejściowe w budynku A i B będą zamykane i monitorowane.
 6. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły bezpośrednio przed lekcjami.
 7. Dzieci przynoszą do szkoły i spożywają własne napoje.
 8. Uczniowie uczą się w stałych, wyznaczonych salach. Zaleca się uczniom zajmowanie stałych miejsc przy ławkach.
 9. W trakcie lekcji uczniowie nie zakrywają ust i nosa.
 10. W trakcie przerw uczniowie mogą:
 • Pozostać w salach lekcyjnych (nie zakrywają ust i nosa)
 • Przebywać na korytarzu (zakrywają usta i nos)
 1. W klasach I-III przerwy wyznaczają nauczyciele
 2. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu, na którym znajduje się wyznaczona dla nich sala do nauki.
 3. Szatnie podczas przerw i lekcji będą zamykane.
 4. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać bez pozwolenia rodzice oraz inne osoby postronne.
 6. Wszystkie sprawy administracyjne, wychowawcze i inne są rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez pracowników szkoły. Preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą e-dziennika.