Zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2021/22, dni od 24 do 26 maja 2022r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w związku z przeprowadzanym egzaminem ósmoklasisty.

W dniach tych dla uczniów zgłoszonych do świetlicy będą zorganizowane
w szkole zajęcia opiekuńczo-wychowawcze według następującego porządku:

  1. dla uczniów klas IV-VIII w ilości godzin odpowiadających ilości zajęć dydaktycznych realizowanych w tym dniu przez danego ucznia
  2. dla uczniów klas I – III w godzinach pracy świetlicy szkolnej.

Uczniowie klas IV-VIII zgłaszają konieczność zapewnienia im opieki do wychowawców, którzy przekazują informacje do kierownika świetlicy. Rodzice uczniów klas I – III zgłaszają konieczność zapewnienia opieki dziecku w świetlicy szkolnej. Termin zgłoszeń upływa:
20 maja 2022r.

W dniach od 24 do 26 maja będzie możliwość skorzystania z obiadów. Odpłatność wynosi
6 zł. za 1 dzień. Wpłaty należy dokonać na konto świetlicy szkolnej dostępne na stronie internetowej szkoły.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2022/05/zarzadzenie-nr-46.pdf