Ogólne zasady nauki zdalnej:

 • Uczniowie powinni mieć dostęp do sieci Internet oraz urządzeń umożliwiających połączenie z nim, wyposażonych w ekran (laptop, tablet itp.), klawiaturę oraz mysz, a także mikrofon i kamerę.
 • Do nauki zdalnej używana będzie jednolita platforma edukacyjna G-Suite oraz jej aplikacje (Classroom, Meet).
 • Zajęcia odbywać się będą zgodnie z planem lekcji zamieszczonym w e-dzienniku z wyjątkiem zajęć z wychowania fizycznego. Szczegóły organizacji zajęć  wychowania fizycznego zostaną przekazane przez nauczycieli przedmiotu.
 • Na zajęciach sprawdzana będzie obecność, która wpływać będzie na frekwencję ucznia.
 • Zasady usprawiedliwiania nieobecności pozostają bez zmian.
 • Uczeń jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach online.
 • Uczniowie są zobowiązani dołączyć do zajęć na Classroom z poszczególnych przedmiotów.

Każde zajęcia składają się z:

 • Połączenia na żywo z nauczycielem za pomocą Meet.
 • Sprawdzenia obecności przez nauczyciela.
 • Sprawdzenie obecności przez nauczyciela. Aby zweryfikować obecność ucznia na zajęciach, nauczyciel ma prawo do zobligowania go do włączenia kamery w każdym momencie lekcji.
 • Przeprowadzenia lekcji. Czas trwania zajęć wynosi 35 minut.
 • Materiały do pracy przekazywane i odbierane będą za pomocą Classroom.
 • Pod koniec lekcji nauczyciel może zweryfikować i ocenić wykonanie zadań.

 

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/10/nowy-regulamin-organizacji-nauczania-zdalnego.pdf