1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza prowadzona będzie w godz.6.30-17.00
  2. Kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy złożyć do 4.09.2020. Uczniowie klas II- III nowe karty zgłoszenia, do wypełnienia przez Rodziców, otrzymają od wychowawców grup świetlicowych.
  3. Nazwisko i numer dowodu tożsamości osób upoważnionych przez Rodziców /Opiekunów prawnych do odbioru dziecka ze świetlicy należy zapisać na odwrocie karty zgłoszenia.
  4. Rodzice uczniów korzystających z zajęć w świetlicy zobowiązani są zapoznać się z  Aneksem do Regulaminu Świetlicy Szkolnej dotyczącym procedur obowiązujących w  związku z pandemią Covid-19.  Kliknij tutaj.
  5. Przy odbiorze dziecka ze świetlicy należy korzystać z domofonu.
  6. Odpłatność za wyżywienie we wrześniu wynosi 105zł. Wpłaty należy dokonywać na konto.

43 8642 1184 2018 0069 9057 0004

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę i dopisać „świetlica”. W przypadku absencji dziecka w danym miesiącu odliczenia z tytułu jego nieobecności dokonuje się w kolejnym miesiącu, tylko po uzgodnieniu kwoty z kierownikiem świetlicy.

7. Uczniowie, którzy będą korzystać wyłącznie z dożywiania zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu do 2.09.2020 u kierownika świetlicy.

Dyrekcja szkoły oraz wychowawcy świetlicy szkolnej zwracają się z prośbą do Rodziców aby przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, z opieki w świetlicy szkolnej korzystali uczniowie, którzy bezwzględnie tej opieki wymagają. Jeśli jest taka możliwość prosimy, aby dziecko było przyprowadzane bezpośrednio na zajęcia. Dziękujemy.