W związku z przywrócenie od 1 września 2020 r. nauki w trybie stacjonarnym zostają wprowadzone procedury zapewnienia bezpieczeństwa w szkole. Bardzo proszę uczniów i rodziców o zapoznanie się z nimi.

Procedury w pełnym brzmieniu.

https://sp2sanok.pl/wp-content/uploads/2020/08/Procedury_zapewnienia_bezpieczestwa_w_szkole_COVID19.pdf

 

 

Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych zasad.

 1. Każda osoba wchodząca do budynku:
 • Dezynfekuje ręce
 • Ma zakryte usta i nos
 1. Rodzice dziecka zaopatrują je z osłonę ust i nosa (przyłbica/maseczka)
 2. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk
 3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy jej domownicy nie przebywają w izolacji lub na kwarantannie.
 4. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 5. Do budynku A można wejść trzema wejściami.
 6. Po godzinie 8.00 drzwi wejściowe w budynku A i B będą zamykane i monitorowane.
 7. Uczniowie przychodzą lub są przyprowadzani do szkoły bezpośrednio przed lekcjami.
 8. Dzieci przynoszą do szkoły i spożywają własne napoje.
 9. Uczniowie uczą się w miarę możliwości w stałych, wyznaczonych salach. Zaleca się uczniom zajmowanie stałych miejsc przy ławkach.
 10. W trakcie lekcji uczniowie nie zakrywają ust i nosa.
 11. W trakcie przerw uczniowie mogą:
 • Pozostać w salach lekcyjnych (nie zakrywają ust i nosa)
 • Przebywać na korytarzu (zakrywają usta i nos)
 1. W trakcie długich przerw tzn. po 3 i 4 godzinie lekcyjnej, uczniowie jeśli pozwoli na to pogoda, będą mieli możliwość przebywania na świeżym powietrzu (boisku szkolnym).
 2. Po lekcji 3 na boisko wychodzą wyłącznie uczniowie z III i I (klasy 4-8) piętra. Po lekcji 4 na boisko wychodzą uczniowie z II piętra i parteru.
 3. W klasach I-III przerwy wyznaczają nauczyciele
 4. Uczniowie przechodzący na zajęcia wychowania fizycznego lub informatyki zakrywając usta i nos.
 5. Podczas przerw uczniowie przebywają na korytarzu, na którym znajduje się wyznaczona dla nich sala do nauki.
 6. Szatnie podczas przerw i lekcji będą zamykane.
 7. Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 8. Na terenie szkoły nie mogą przebywać bez pozwolenia rodzice oraz inne osoby postronne.
 9. Wszystkie sprawy administracyjne, wychowawcze i inne są rozwiązywane w terminach wyznaczonych przez pracowników szkoły. Preferowany kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą e-dziennika.